Hồ sơ gia hạn cấp phép xây dựng

1. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp giấy phép xây dựng mà công trình vẫn chưa có điều kiện khởi công thì chủ đầu tư mang bản chính giấy phép xây dựng và đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng liên hệ cơ quan cấp giấy phép xây dựng để gia hạn.

2. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng đóng dấu gia hạn trên bản chính giấy phép xây dựng và thu lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng theo quy định.

3. Chủ đầu tư có thể gia hạn giấy phép xây dựng nhiều lần, mỗi lần là 12 tháng, ngoại trừ khi quy hoạch hoặc quy định khác về xây dựng có thay đổi không phù hợp với nội dung giấy phép xây dựng, đất bị Nhà nước thu hồi theo quy định tại điều 38, Luật Đất đai hoặc đất đã hết thời hạn sử dụng mà chưa gia hạn quyền sử dụng đất.

4. Hồ sơ xin gia hạn GPXD gồm có:(1 bộ hồ sơ)

- Ðơn xin gia hạn GPXD (theo mẫu)

- Bản chính giấy phép xây dựng.

5. Thời gian giải quyết gia hạn giấy phép xây dựng không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Tải Tài Liệu